Anslag: 1 590 000 sek
Finansiär:
Energiforsk
Projektledare och kontakt: Runar Brännlund

Projektet syftar till att uppskatta förlorade mervärden till följd av olika restriktioner i hushållens elanvändning, samt hushållens kostnader för korta strömavbrott, vilket ger ett ”pris” på en riktad frånkoppling av elektricitet. Viljan bland hushåll att anpassa sin elanvändning styrs av flera faktorer – både ekonomiska och icke-ekonomiska. Ett delsyfte med projektet är därför att analysera i vilken utsträckning hushållen är villiga att anpassa sig av icke-ekonomiska skäl, exempelvis för att underlätta integrationen av förnybara resurser.

Kommande

Visa full kalender