"Vattenkraft - miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten" var ett forskningssamarbete mellan Fiskeriverket, Naturvårdsverket, Statens Energimyndighet och Elforsk.Fiskmärke

Programmet syftade till att ta fram underlag för socialt och ekonomiskt försvarbara miljöförbättrande åtgärder inom vattenkraften.
Inom den tredje programetappen, som avslutas under 2010, bedrevs projektet "Cost-Benefit Analysis of River Regulation: The case of Emån and Ljusnan". Projektet utvecklade verktygen för att beskriva samhällsekonomiska effekter av åtgärder som förbättrar miljön i reglerade vatten. Det handlade om att med utgångspunkt från dagens tillstånd undersöka de ekologiska effekterna av tänkbara åtgärder, värdera deras kostnader och nyttor, karaktärisera osäkerheter och genomföra välfärdsanalyser av olika handlingsalternativ.

Webbsida