Anslag: 1 848 000 SEK
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond
Löptid: 2011-2014
Projektledare: Fredrik Olsson Spjut

Användare

Internationella forskare, politiker, allmänhet

Projektet

Bidraget kommer att vara en del av den internationella forskningen angående tolkningen av det europeiska tillväxtmiraklet under 1800-talet, vilket kan ses som en ekologisk transition. Detta har bäring på både den globala skevheten i inkomstfördelning och välfärd samt utsläpp av växthusgaser.

Bakgrund

Projektet kommer att studera energianvändning och arealbehov i Sverige under den tidigmoderna perioden (1500-1800). Mer precist kommer projektet att beräkna och förklara energianvändning, definierat som energikonsumtion av tillverkningsindustri och hushåll, tillsammans med matbehov för arbetare och hushåll.

Utifrån att valda period föregick eran av fossil energi (stenkol och olja) innefattades dåtidens energi- och födobehov i ett energisystem som utgick från fotosyntesen. Energisystemet och det ekonomiska systemet var därför beroende av tillgången på produktiv mark. Då tillgången på produktiv mark är relativt fixerat, till skillnad från andra typer av realkapital, betyder detta att systemet upplevde begränsningar av tillväxten.

Projektet kommer utifrån detta också att beräkna arealbehovet. Studien kommer att innefatta evolutionen av tillverkningsindustrin och befolkningstillväxt, både i ett kronologiskt och rumsligt perspektiv. En styrka med det föreslagna projektet är den rika tillgången på tidigare outnyttjade arkivmaterial som täcker framförallt energikonsumtion i den betydelsefulla Bergshanteringen. Vi menar att betydelsen av projektet kan sammanfattas med betydelsen av historisk förståelse av storleken av energianvändning och arealbehov under den förindustriella perioden. Det ger en bakgrund till varför den moderna ekonomiska tillväxten uppkom i Europa och vad den ekonomiska tillväxten nuförtiden bidrar till med avseende på klimatförändring och global uppvärmning.