Anslag: 6.5 miljoner SEK
Finansiär: Energimyndigheten
Löptid: 2011-2013
Projektledare: Tommy Lundgren och Per-Olov Marklund 

Användare

Forskare och beslutsfattare i politik och näringsliv.

Projektet

Detta projekt studerar flera samband och är unikt i den meningen att analysen sker utifrån ett vidare perspektiv. Studien sker på svensk tillverkningsindustri och avsikten är att projektets resultat ska ge grunden till en helhetsbild vars nytta underlättar miljö- och energipolitik för ett framtida hållbart samhälle.

Bakgrund

Utifrån de av EU fastlagda klimat- och energipolitiska målen har den svenska regeringen föreslagit nationella mål till 2020. Dessa visar att vårt samhälle står inför ett omfattande miljö- och energiarbete. Inför detta arbete las stor vikt vid ekonomiska styrmedel såsom koldioxid- och energiskatter samt överlåtbara utsläppsrätter. Det finns dock få erfarenhetsmässiga rön angående dessa styrmedelseffekter i ett vidare perspektiv, vilka tar hänsyn till hela sambandskedjan från effekter på företagens utsläpp, energieffektivitet och energimix till hur detta i sin tur påverkar ekonomisk prestanda, t ex teknologisk utveckling, produktivitet och konkurrenskraft.