Anslag: 4.5 miljoner SEK
Finansiär: Formas
Löptid: 2009-2012
Projektledare: Tommy Lundgren och Per-Olov Marklund
 pdf Läs slutrapporten
Läs CERE working paper 2013:1: The Role of the Forest in an Integrated Assessment Model of the Climate and the Economy

Användare

Forskare och beslutsfattare i politik och näringsliv.

Projektet

Detta projekt studerar de ekonomiska och ekologiska aspekterna av att föra energi- och klimatpolitik, specifikt omställningen från fossila bränslen till förnyelsebara bränslen. Det övergripande målet är att analysera välfärdseffekter av energi- och klimatpolitiska åtaganden i Sverige. Studier på detta område beaktar sällan hela ekonomin och de tar inte tillräcklig hänsyn till det ekologiska systemet. I de flesta studier beaktas exempelvis inte hela kolcykeln, vilket kan ge upphov till felaktiga åtgärdsbeslut om de baseras på studiernas resultat. Detta och andra bristfälligheter, samt brådskan att göra något åt den globala uppvärmningen, utgör bakgrunden till projektet.

Vi står nu inför drastiska åtgärder om vi ska kunna uppnå de energi- och klimatmål vi åtagit oss, och vi behöver modeller för att kunna analysera effekterna av de storskaliga förändringarna av energisystemet som nu väntar.

Projektets syfte är generellt att bidra till utvecklingen av denna typ av modeller som kan användas som referens vid utformning av energi- och klimatpolitik. Mer specifikt kommer vi att utveckla både teoretiska och empiriska modeller som på ett korrekt sätt tar hänsyn till det inbördes förhållandet mellan ekonomi och ekologi. Exempelvis kommer en empirisk allmän jämviktsmodell att utvecklas, baserat på projektets teoridel, för att kunna simulera effekterna på samhälle och sektorer av olika miljö och energipolitiska scenarier vars syfte är att främja klimat och hållbar användning av bioenergi.

Bakgrund

EU har intensifierat sina energi- och klimatambitioner och Sverige, i egenskap av medlemsland förväntas göra en stor insats för att kunna möta dessa ambitioner. Commission of the European Communities, SEC (2008) 85/3, Impact Assessment, har sitt ursprung i en överenskommelse mellan EU:s medlemsländer och innehåller förslag på hur nationerna kan dela på bördan som följer dessa nya energi- och klimatmål.

Man har gemensamt i medlemsländerna kommit fram till att minska utsläppen med växthusgaser med minst 20 procent fram till år 2020 jämfört med 1990, och förutsatt att ett omfattande internationellt avtal om utsläppsminskningar kommer till stånd så kommer målet att ställas in på en 30 procentig minskning. Förutom detta har medlemsländerna även gjort en åtagande om att förnybar energi ska utgöra 20 procent av den totala energikonsumtionen inom EU samt 10 procent biobränslen för transporter.

De juridiskt bindande målen bland medlemsländerna varierar och Sveriges gäller 17 procents minskning av utsläpp av växthusgaser jämfört med 2005 samt att andelen förnybar energi uppgår till 49 procent år 2020. Dessutom föreslog den svenska regeringen genom landsbygdsdepartementet att man ökar skogens roll som kolsänka samt en ökad användning av skogsbiomassa för energi (regeringsproposition 2007/08:108).

Läs mer