Pågående projekt

POLYFORES

Decision-making Support for Forest Ecosystem Services in Europe - Value Assessment, Synergy Effects and Trade-offs

Anslag: € 1,68 M
Finansiär: Sum Forest ERA NET
Löptid: 2016-12-01 – 2020-12-31
Projektledare: Camilla Widmark

Forests offer a multitude of ecosystem services; thus, the benefits people obtain from ecosystems. Accordingly, forest ecosystem services, are those benefits that people obtain from forest ecosystems, such as timber, food, alternative energy materials, climate mitigation, water quality, biodiversity, recreation, and cultural benefits. This research project – POLYFORES – focus on the synergies of using forest residuals for example for bioenergy and climate mitigation, but also the trade-offs between different uses of the forest, for example timber production and recreation. Recognizing the multiple dimensions of ES values is key for capturing the diversity of societal demands focused on forest ecosystem services. In recent years, multiple authors have raised claims towards integrating the non-economic values into ecosystem services valuation and indeed the studies combining different value dimensions into a coherent framework are starting to emerge. POLYFORES has been designed based on the observation of a trend towards intensification of forest use in many European countries: On the one side, this trend is fueled by an increasing demand for forest products and services, driven by global population and income growth and an increasing per capita consumption of forest products politically promoted by a shift towards bio-economy. On the other side, an increasing area of forests is protected for biodiversity and recreational values or not managed at all due to the lacking interest of forest owners. This de facto decreases the share of actively managed forest lands. Consequently, meeting growing demand for forest biomass on the remaining area is inevitable leading to important decisions involving synergies and trade-offs among forest ecosystem services.

POLYFORES aims at first to map ecological impacts between different forest ecosystem services at both temporal and spatial scales. Second, the aim is to provide a holistic approach to value assessment to consider different valuation taking into account multiple-levels of decisions-making. Third, and last, the aim of POLYFORES is to support decision-making processes of forest ecosystem services at different levels (like Pan-European, EU, national and sub-national). The project is organized into six work packages that in different combinations of ecologic, economic and political science models studies forest ecosystem services, hence combining natural and social sciences disciplines. The project is also focus on contributing to the policy science and practice interface.

The work-packages are, in summary:
 • WP 1 - Scientific and administration of the project, including scientific coordination of the other five work-packages.
 • WP 2 - Assessment of ecological impacts including developing simulations models to assess conflicts and synergies of forest ecosystem services as well as provide ecological decision-making support.
 • WP 3 - Assessment of economic and non-economic values of forest ecosystem services, considering trade-offs and synergies between them.
 • WP 4 - Policy assessment with the aim of analyzing how policies address forest ecosystem services and how synergies and trade-offs are identified.
 • WP 5 – Investigating how policy objectives and regulatory frameworks operates in practice, linking policy science and landscape ecology.
 • WP 6 – Facilitate coherent and integrated decision-making towards sustainable and multifunctional forest management.

Project consortium includes 8 partners, from 7 countries: Austria, Belarus, Germany, Norway, Russia, Spain, and Sweden. The Swedish University of Agricultural Sciences and EFINORD is the lead partner and is responsible for coordination and management of the project.

Baltic ForBio: Accelerating production of forest bioenergy in the Baltic Sea Region

Anslag: € 2,5 miljoner
Löptid: 2017-2020
Finansiär: Interreg Baltic Sea Region
Projektledare: Peichen Gong

The project aims to increase production of renewable energy in the Baltic Sea Region by improving the capacity of public authorities, forest and energy agencies, organizations of forest owners and entrepreneurs, and forest advisory organisations for promoting the harvest and use of logging residues and small trees cut in early thinning. Based on available technologies and research results, the project will develop cost-effective and sustainable harvest methods, decision support tools, guidelines and training programs for harvest of logging residues and small trees. The project will also produce, in close cooperation with key stakeholders, a GIS platform and database for producing spatially explicit estimates of forest biomass potentials, and innovative business models for developing small-scale bioenergy plants in rural area in the Baltic Sea Region.

The project consortium consists of 13 partner organizations from 6 countries. The Swedish University of Agricultural Sciences is the lead partner, and is responsible for coordination and management of the project.

Värdet av effektreduceringar och strömavbrott i svenskt näringsliv och offentlig sektor

Finansiär: EFORIS, Energiforsk
Beviljat bidrag: 1 071 500 kr
Projektperiod: 2017-2018
Projektledare: Runar Brännlund
Forskare: Thomas Broberg, Runar Brännlund, Tommy Lundgren, Lars Persson

Det finns idag en livlig diskussion kring frågan om vi skall ha ett explicit leveranssäkerhetsmål för el. Kort kan man säga att diskussionen är aktuell av (åtminstone) två skäl. Det första är att omregleringen av elmarknaden 1996 innebar de facto att ett explicit leveranssäkerhetsmål försvann. Det andra är den oro som tycks finnas för att leveranssäkerheten kommer att försämras på grund av den förändring vi ser i produktionsmixen mot alltmer intermittent kraftproduktion. Frågan om ett eventuellt leveranssäkerhetsmål, och på vilken nivå, kan dock inte separeras från kostnaden och värdet av att uppnå ett givet mål. Syftet med detta projekt är att studera värdet, eller kostnaden, för effektreduceringar eller strömavbrott, för näringsliv och offentlig sektor. Att uppskatta värdet av elektricitet, eller kostnaden av bortfall av el, för företag, inklusive jordbruk och offentlig sektor kräver, innebär ett annorlunda angreppssätt än när hushållssektorn studeras. Målen med projektet kan sammanfattas i följande punkter:
 • Uppskatta kostnader för effektbegränsningar och strömavbrott för näringsliv och offentlig sektor.
 • Analysera faktorer som påverkar skillnader i kostnader mellan olika industribranscher.
 • Utifrån uppskattade kostnader genomföra scenarioanalyser av olika effektbegränsningar/strömavbrott med olika duration och vid olika tidpunkter.
 • Få en djupare förståelse för drivkrafterna bakom förändringar av kostnaderna av strömavbrott över tid.
 • Bidra till metodutveckling för att uppskatta kostnader för strömavbrott.

Effektivare energianvändning: Hur berikar vi den energipolitiska verktygslådan?

Anslag: 5 674 000 sek
Löptid: Januari 2015 - juni 2018
Finansiär: Energimyndigheten
Projektledare och kontakt: Andrius Kazukauskas 

Flera studier menar att hushåll inte vidtar energieffektiviseringsåtgärder trots att de är lönsamma. I en tidigare rapport till Energimyndigheten (Dnr 2013-0013213) har vi redogjort för varför det behövs en aktiv politik för att effektivisera energianvändningen. Huvudsyftet med det här projektet är att omsätta den teoretiska diskussionen till empiri och praktisk tillämpbarhet. Fokus är på ineffektiviteter som följer av ”bristande uppmärksamhet” och ”delade incitament”, vilka är vida omskrivna, men där få studier bidragit med empiriska bevis. Vi vill bidra med tre empiriska studier. (1) Ett fältexperiment i samarbete med AB Bostaden om hur sociala normer påverkar el- och vattenanvändningen bland svenska hushåll. (2) En studie av ”bristande uppmärksamhet” där vi analyserar enkätdata på attityder, kunskap och påstådda beteenden relaterade till energianvändning. (3) En studie av energideklarationer för flerbostadshus där vi analyserar betydelsen av olika ägarförhållanden.

Energibeskattning i Sverige

Anslag: 1 500 000 sek
Finansiär: Energiforsk
Projektledare och kontakt: Bengt Kriström

Projektet syftar till att studera effekter av olika typer av energibeskattning ur ett allmänjämviktsperspektiv.

On the Economics of Corporate Social Responsibility - Theoretical and Empirical Analysis of Voluntary Overcompliance

Finansiär: Torsten Söderbergs Forskningsstiftelse
Löptid: 2013-2017
Kontakt: Tommy Lundgren

An important part of the sustainability debate has been devoted to what companies can do to facilitate sustainable development, so called corporate social responsibility (CSR). Profit maximization doesn't have to be in conflict with social responsibility as this behaviour may be strategic. Many empirical studies focus on the effects of being socially responsible on firm profitability. To some extent there are also theoretical analyses of CSR, but this research is still in its infancy; more theoretical studies combined with econometric analysis are needed to understand the drivers behind CSR. Furthermore, empirical studies of CSR need a stronger theoretical foundation than what we have seen in literature thus far. Specifically, in the context of CSR, we want to more closely examine the role of preferences, uncertainty, causality, cost of capital, risk, and public policy. It will become evident that these significant elements of economics and finance research agenda are closely linked to CSR.

Elkunden – en ny kraft på elmarknaden?

Anslag: 1 590 000 sek
Finansiär:
Energiforsk
Projektledare och kontakt: Runar Brännlund

Projektet syftar till att uppskatta förlorade mervärden till följd av olika restriktioner i hushållens elanvändning, samt hushållens kostnader för korta strömavbrott, vilket ger ett ”pris” på en riktad frånkoppling av elektricitet. Viljan bland hushåll att anpassa sin elanvändning styrs av flera faktorer – både ekonomiska och icke-ekonomiska. Ett delsyfte med projektet är därför att analysera i vilken utsträckning hushållen är villiga att anpassa sig av icke-ekonomiska skäl, exempelvis för att underlätta integrationen av förnybara resurser.

Landskapsplanering för att främja biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk

Finansiär: Naturvårdsverket
Löptid: 2016-2018
Projektledare: Gabriel Michanek, Uppsala universitet
Kontakt: Göran Bostedt

Enligt den senaste statliga utvärderingen av de svenska miljökvalitetsmålen är det inte möjligt att nå miljömålen "Levande skogar" och "Ett rikt växt- och djurliv" med idag beslutade eller planerade styrmedel. Ett skäl anges vara bristande landskapsperspektiv vid förvaltning av skog och otillräcklig miljöhänsyn i samband med avverkningar. Sverige klarar därför inte sina internationella åtaganden, såsom att skydda vissa arter och livsmiljöer enligt EU:s Art- och habitatdirektiv. Samtidigt är virkesproduktionen viktig, inte minst för att producera biomassa till omställningen av energisystemet i enlighet med bl.a. EU:s Förnyelsebarhetsdirektiv. Marknadens drivkrafter leder idag ofta till kortsiktiga, ekonomiskt fördelaktiga beslut om skogens förvaltning samtidigt som befintliga styrmedel inte förmår avstyra ohållbara mönster. Projektets syfte är att utreda ekologiska och rättsliga förutsättningar för fysisk planering av skogliga landskap, som kan leda till dels starkare skydd för biologisk mångfald i vissa områden, dels möjlighet till intensivt skogsbruk i områden där naturvärden av betydelse saknas. I en första studie används en ekologisk modell för landskapsstrategi och simulerad planering. Här utvecklas scenarier som utgör basen för en efterföljande rättslig studie om adaptiv planering (som används i t.ex. EU:s ramvattendirektiv) av skogslandskapet. I projektet behandlas även rättsliga komplikationer vid genomförandet av planeringen, såsom konsekvenser för dem som har rättigheter till skogen. En av konsekvenserna kan vara att den rättsliga planeringen skapar rätt till ersättning för markägaren. För att skapa en självförsörjande system, där kostnaderna för att bevara biologisk mångfald fördelas mer jämt mellan markägarna, kommer projektet även att ta fram och diskutera en ekonomisk reglering som innebär å ena sidan att avverkning beskattas och å andra sidan att de beskattade medlen återförs till de markägare som missgynnas av planens restriktioner.

Guld och arsenik. Miljörisker, ansvarstagande och företagsstrategier i Boliden 1924-1945

Anslag: 1 500 000 sek
Finansiär: Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse
Löptid: 2014-2017
Projektledare och kontakt: Ann-Kristin Bergquist

Utvärdering av rekyleffekter i svenska industrins energianvändning

Anslag: 3 599 000 sek
Finansiär: Energimyndigheten
Löptid: 2015-2017
Projektledare och kontakt: Tommy Lundgren

I praktiken tar klimat- och energipolitiska beslut sällan hänsyn till den så kallade rekyleffekten. Denna effekt urholkar möjligheterna att uppnå energibesparingar via ökad energieffektivitet. Därför bör rekyleffekten beaktas när klimat- och energipolitik utformas. Vi hävdar dock att kunskapen om effekten är otillräcklig. Exempelvis finner vi inga empiriska studier på svensk industri vars syfte är att uppdaga den faktiska rekyleffekten och dess bestämningsfaktorer utifrån historiska företagsdata. Detta är det övergripande målet med projektet, och det kommer att öka förståelsen för hur klimat- och energipolitiska beslut kan bidra till att spara energi och minska utsläppen av växthusgaser – högst relevant för alla länder.

Värdet av fritidsfiske i Sverige

Huvudpartner och finansiär: Havs- och Vattenmyndigheten
Löptid: Fortlöpande
Kontakt: Göran Bostedt eller Runar Brännlund

Projektet baseras på en enkätundersökning från Havs- och Vattenmyndigheten. 


Avslutade projekt

Klicka på rubriken för att se fler avslutade projekt. 

Environmentally Driven Industrial Transformation? A Study of Swedish Pulp and Paper Industry 1960-1990

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond
Löptid: 2011-2014
Kontakt: Ann-Kristin Bergquist

We explore the interplay between environmental adaptation, technological development and structural change in the Swedish pulp and paper industry from 1960-1990. During this period, the costs for environmental protection in the pulp and paper industry amounted to about 10-15 percentage of total investments. At the same time, significant emission cuts were accomplished. These changes were carried out simultaneously to the Swedish economy undergoing a period of structural crisis and transformation. The high proportion of environmental investments indicates that environmental adaptation interplayed with an ongoing structural change in the industry; effects that have not been explored in research thus far. In practice, increasing demands for pollution control, caused by a new regulation in 1969, coincide with a need for structural changes, increased efficiency and lowered energy costs. Our project aims at enhancing the empirical and theoretical understanding of how demands for environmental protection interplayed with technological and structural changes during the late the 20th century.

Välfärdseffekter av olika kraftproduktionssystem

Anslag: 750 000 sek
Finansiär: Energiforsk
Löptid: 2015
Kontakt: Bengt Kriström eller Runar Brännlund

Förstudien syftar till en övergripande kvalitativ och kvantitativ analys av de samhällsekonomiska effekterna av olika kraftsproduktionssystem som ett resultat av politiska inriktningar.

Industrial Pollution Control through Case-by-Case Licensing

Anslag: 2 607 000 sek
Finansiär: Naturvårdsverket
Löptid: 2014-2015
Projektledare: Patrik Söderholm, Luleå tekniska universitet
Kontakt: Ann-Kristin Bergquist

Elmarknader och kundflexibilitet

Finansiär: Energimarknadsinspektionen
Löptid: 2013-2014
Kontakt: Thomas Broberg, Runar Brännlund, Lars Persson eller Mattias Vesterberg

Läs mer om resultaten från projektet

Nyheter
El är billigare än vi tror. (publicerad 24 augusti 2015)
Efterfrågeflexibilitet, en fråga för energiministern. (publicerad 1 december 2014)
Better incentives for electricity consumers' flexibility to real time prices. (publicerad 2 juni 2015)
Working papers
En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? (Working Paper, publicerad 13 oktober 2014)
Is our everyday comfort for sale? Preferences for demand managment. (Working Paper, publicerad 8 juni 2015)

Planning and Managing the Energy Efficiency Gap: the Use of Non-price Interventions to Increase Energy Efficiency

Finansiär: Energimyndigheten
Löptid: 2013-2014

There has for a long time been a debate in the energy and economics literature about the potential to cost-effectively reduce energy demand. There are a vast number of analyses suggesting that the potential is substantial. As an example, the EU has an energy efficiency target to reduce energy demand by 20 percent till 2020. In recent years incomplete information and behavioral anomalies have received more attention in energy economics. If firms and households do not have appropriate information the market solution will most likely not be at the social optimum. Inefficiencies may also arise if households cannot use information effectively due to cognitive limitations or if they under some circumstances act seemingly irrational. In the process of designing the optimal mix of policy instruments it is important to assess the extent of individual market failures and how they effectively can be addressed. In the project we contribute to this work by reviewing the literature and designing the field experiments concerning informational failures and behavioral anomalies in the context of household energy demand.

Energy Use and Energy Efficiency in Swedish Industry

Finansiär: Energimyndigheten
Löptid: 2013-2014

Central to sustainable growth is the EU "Triple 20 by 2020" target, which targets the climate, renewable energy, and energy use. In Sweden the energy target is to reduce the energy to GDP ratio by 20 percent between 2008 and 2020. Reports indicate that the target will probably not be reached without further action. It is important to seek answers on how energy and climate policies affect energy use. The project aims at empirically analyse energy use in Swedish industry and the driving forces behind energy efficiency. Sweden has the ambition to show the way to a sustainable society and needs to invest in economics research to better understand the impacts of energy and climate policies. Internationally speaking the project has access to unique data, and has a direct link to practical politics; the results will definitely serve as a contribution to the discussion of sustainability and energy targets beyond 2020, a discussion already ongoing in the EU and Sweden.

Klimatpolitik och effekterna på energianvändning och energieffektivitet i svensk industri

Anslag: 4 852 000 sek
Finansiär: Energimyndigheten
Löptid: 2013-2015
Projektledare och kontakt: Tommy Lundgren

Centralt för hållbar tillväxt är de tre målen som riktas mot klimat, förnybar energi och energianvändning. I Sverige är målet att tillförd energi i förhållande till BNP, ska minska med 20 procent mellan 2008 och 2020. Rapporter indikerar att detta mål inte kommer att nås utan ytterligare åtgärder. Det är därför viktigt att söka förklaringar på hur energi- och klimatpolitik påverkar energianvändningen. Grundat i ekonomisk teori och relevanta metoder är syftet att studera energianvändningen i svensk industri, samt drivkrafter bakom energieffektivitet. Sverige har den ambitionen att visa vägen till ett hållbart samhälle och därför måste vi investera i samhällsekonomisk forskning för att förstå effekterna av energi- och klimatpolitik. Internationellt sett har projektet tillgång till unika data och en direkt anknytning till praktisk politik. Resultaten kan understödja diskussionen om hur klimat- och energipolitiska mål ska utformas efter 2020, en diskussion redan nu pågår i EU och Sverige.

African Adaptation Gap

Finansiär: UNEP
Löptid: 2013-2014

Climate change will have impacts across the globe, but the African continent is expected to be hit the hardest. Given that Africa has contributed very little to global cumulative Greenhouse Gas emissions, this is exceptionally concerning. Partly to help inform the African delegation to the United Nations Framework Convention Climate Change (UNFCCC) Conference of Parties' (COP) international mitigation negotiations, the United Nations Environmental Program (UNEP) set up a project to investigate the climate change consequences for Africa in terms of adaptation
costs and damages.

This ongoing project has focused on discussing and estimating the resulting adaptation costs and impacts for Africa from the so-called emissions gap. The emissions gap refers to the gap between the UNFCCC COP goals and the current pledges made by the nations of the COP. This project has resulted in several reports and has initiated a new project together with the African Development Bank
to create a more detailed picture of climate change impacts and adaptation costs across different African countries. This project involves several international partners, where CEREs expertise has been in provided long terms projections using an Integrated Assessment Model (AD-RICE).

Besök till *GAEL, Frankrike

Anslag: 35 050 sek
Finansiär: Per och Eivor Wikströms Stiftelse
Löptid: 2015
Kontakt: Jurate Jaraite

*Université Grenoble Alpes and Grenoble Applied Economic Laboratory.

Université Grenoble Alpes is France's leading public research centre after Paris, with an established international reputation in several fields. Major facilities, international laboratories and the research and development units of many international companies have located in Grenoble to benefit from its academic and scientific environment. Université Grenoble Alpes collaborates closely with GAEL. GAEL is a joint laboratory of INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) and of the University Pierre Mendès-France. Its mission is to conduct research in the areas of agriculture, consumption and environment. GAEL’s main research subject is economics, more specifically industrial economics, experimental economics and environmental economics.

During the visit Jurate learnt about GAEL’s research activities, presented her own research and developed a project together with Oliwia Kurtyka who works as an assistant professor at GAEL. The project focuses on technology transfer to developing countries, namely to India.

Miljödriven industriomvandling? Svensk massa- och pappersindustri 1960-1990.

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond
Löptid: 2011-2014
Kontakt: Ann-Kristin Bergquist

This project explores the green reconstruction of the Swedish pulp and paper industry, focusing on the interplay between regulatory pressure, technological development and structural change from the 1960s to the 1990s. Increasing demands for pollution control, caused by a new modern
environmental regulation implemented in 1969, coincide with a need for structural changes due to increased international competition, but also a need to phase out oil in the production processes in the wake of the oil crises in the 1970s. In short, our project aims at enhancing the empirical and theoretical understanding of how societies demand for environmental protection interplayed with technological and structural changes within this sector during the late the 20th century and essentially how "green" technology development has been accomplished. Main results from the projects points to the importance of coordinating capacity between firms in "green" R&D.

FRAM-KLIV: Framtagande av relevant och användaranpassad samhällsekonomisk modell för miljöåtgärder för kraft och liv i vatten

Finansiär: Kliv
Löptid: 2015-2016
Projektledning: Enveco Miljöekonomi AB
Kontakt: Bengt Kriström

Att i samverkan med intressenter ta fram en användarvänlig CBA-modell för samhällsekonomisk värdering av vattenkraftrelaterade miljöåtgärder. Samtidigt som CBA-modellen ska vara användarvänlig och så enkel och generellt användbar som möjligt ska den vara teoretiskt relevant utifrån ekonomisk teori och empiriskt relevant utifrån skattningar som har skett med metoder förankrade i ekonomisk teori. Även att i samverkan med intressenter identifiera vilka frågor som ovan beskrivna CBA-verktyg kan besvara och vilka frågor som kan besvaras inom ramen för kompletterande ansatser, särskilt multikriterieanalys, och vilka kriterier som skulle vara relevanta att ta hänsyn till i tillämpningar av multikriterieanalys.

Kommande

Visa full kalender