Vem är den flexibla kunden?

Del två i den omåttligt populära Energimarknadsinspektionsrapporten "En elmarknad i förändring" presenteras vid ett seminarium den 13 april 2015. Den här gången ställer forskarna sig frågan "Vem är den flexibla kunden?".

Populär GAMS kurs

GAMS kurs15 studenter från hela världen deltog vid årets kurs som gavs mellan 3-25 mars. Det var tredje gången kursen gavs och antalet studenter ökar i stadig takt meddelar ansvarige läraren Kelly de Bruin.

Elbranschens största utmaning: lagring av el

Kjell Jansson, vd för Svensk Energi. Foto Mona Bonta Bergman– Min största farhåga är att Sverige inte kommer att klara effektbalansen om 5-10 år, berättar Kjell Jansson, ledamot i CERE:s rådgivande kommitté tillika Svensk Energis vd.

Baskraft ersätts med väderberoendekraft som behöver lagras för att vara tillgänglig när kunderna vill ha el. – Lagring av el är en nyckelfråga för att långsiktigt få in förnybar kraft i det globala elsystemet. Förhoppningen är att detta ska utredas och att regeringen och riksdagen inser problemet i och med att energikommissionen snart sätter igång sin verksamhet, berättar Kjell Jansson.

Kjell Jansson, vd för Svensk Energi. Foto Mona Bonta Bergman

”Statsägd skog i Kina bör förvaltas mer hållbart”

"I Kina finns det många statsägda skogsbolag med starka lönsamhetskrav. Forskare vid SLU har funnit att den kinesiska staten har möjlighet att påverka bolagen mot mer skyddad skog och återbeskogning, så att även extensivt brukande i form av jordbruk, svampplockning etc. kan utvecklas."

Artrika skogar vs. mer biobränsle

"Stubbar och annan död ved utgör livsmiljö för en mängd olika organismer i skogsekosystem. Stubbarna på hyggena är också efterfrågade som biobränsle. En skogsekonomisk studie vid SLU visar att de nationella miljömålen "Levande skogar" och "Begränsad klimatpåverkan" krockar när stubbar bryts i stor skala."

Bevara rovdjur och få ersättning

Renägare får ersättning för hur många rovdjur som föryngrat sig på deras marker och inte för hur många renar som rivits. Metoden kallas prestationsbaserad bevarandeersättning (performance payment schemes) och är en relativt ny metod där Sverige är en föregångare.

Kommande

Visa full kalender