Svenska tillverkningsföretag har minskat sina utsläpp under de tre första faserna av EU:s handel med utsläppsrätter. De företag som är med i denna handel har dock inte minskat sina utsläpp mer än de som inte är med, och som i stället betalar koldioxidskatt. Det visar Sandra Schusser i en avhandling från SLU. Hon visar också att befolkningens beteende har ändrats till förmån för grönare val i flera länder, men bara inom vissa områden.

Sandra Schusser har i sitt doktorsarbete vid SLU analyserat svenska företags utsläpp under utsläppshandelns första tre faser under perioden 2005–2016 och fann att utsläppen har minskat i ganska långsam takt, trots investeringar i grön teknik.

– Det kan bero på att genomförda investeringar ännu inte har mynnat ut i användbar teknik, men också på att företagen inväntar striktare regler från myndigheterna, menar Sandra Schusser.

Läs mer på SLU.se

Kommande

Visa full kalender