Den gröna omställningen kommer att påverka arbetsförhållandena på många arbetsmarknader. Förändringarna kommer att skapa både möjligheter och utmaningar på arbetsmarknaden: vissa jobb försvinner och nya skapas. För att lyckas med den gröna omställningen måste effekterna på sysselsättningen utvärderas i de sektorer som är viktiga för övergången, till exempel den tillverkningsindustrin, där många sektorer är energi- och utsläppsintensiva. Det är något som kommer att undersökas i ett nytt forskningsprojekt som startar första november 2021. (Klicka på rubriken för att läsa mer)

Från ansökan:
I Parisavtalet 2015 har länder åtagit sig att drastiskt minska växthusgasutsläppen och anpassa samhället för att minska klimatförändringar. Den gröna omställningen innebär att resurser används mer effektivt, ekologiska värden skyddas och föroreningar minskar. Den gröna omställningen kommer att skapa både möjligheter och utmaningar på arbetsmarknaden: vissa jobb försvinner och nya skapas, och rimligen varierar dessa effekter mellan olika sektorer och regioner. För att lyckas med den gröna omställningen måste vi utvärdera effekterna på sysselsättningen i de sektorer som är viktiga för övergången, till exempel den tillverkningsindustrin, där många sektorer är energi- och utsläppsintensiva. Inte minst är det viktigt att kunna förutse vilka yrken som förväntas öka respektive minska till följd av proaktiv miljöpolitik. Denna information kan i sin tur användas för att stödja initiativ från företag och individer som påverkas av den pågående övergångsprocessen.

I projektet analyserar vi effekterna av den gröna omställningen på industriella arbetsmarknader samt olika regioner, och om effekterna förväntas skilja sig mellan till exempel stad och land. Med hjälp av avancerade ekonometriska metoder och unika data på företagsnivå kommer vi granska flera policyrelevanta frågor: i) Hur påverkas efterfrågan på arbetskraft av miljöpolitiken? ii) Hur påverkas efterfrågan på arbetskraft av företagens utsläppsreducerande insatser? iii) Hur påverkar teknisk förändring, ökad effektivisering, utsläppsförändringar och förändringar i output- och input mix efterfrågan på arbetskraft?

Att analysera dessa frågor kommer att ge ny kunskap om samspelet mellan den gröna omställningen och arbetsmarknader och underlättar utformningen av framtida miljöpolitik och styrmedel. Den mesta nuvarande forskningen har fokuserat på den amerikanska arbetsmarknaden, och ett viktigt bidrag med det föreslagna projektet är därmed att besvara dessa frågor i en svensk kontext.

Forskarna involverade i projektet är en av CERE:s vetenskapliga sekreterare Mattias Vesterberg, nya CERE medlemmen Hanna Lindström, båda vid enheten för nationalekonomi, Handelshögskolan i Umeå, CERE:s nya forskningsledare Tommy Lundgren, institutionen för skogsekonomi, SLU och före detta medlem och numera CERE associerade Golnaz Amjadi, STATEC Research, Luxemburg.

Projektets titel är: Grön omställning och effekter på industrins sysselsättning och har beviljats 3,5 miljoner sek från Forte över tre år.

Kommande

Visa full kalender