CERE:s Runar Brännlund skriver tillsammans med Eva Samakovlis på Miljöaktuellt debatt.
 
"Till 2030 bör de svenska målen för energieffektivisering och förnybar energi tas bort och ersättas av ett klimatmål. Klimatpolitiken fördyras av att ha mål vid sidan av det man verkligen vill uppnå dvs. minskade utsläpp av växthusgaser. Kommissionens förslag lämnar utrymme för att låta enbart ett klimatmål driva omställningen till ett kolsnålt samhälle."

 
 "För transporterna finns målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 som innebär att Sverige går 20 år före andra EU-länder. Att sätta klimatmål för specifika sektorer är inte kostnadseffektivt. Frågan är också om svensk industri kan vara världsledande i denna omställning. Sverige utgör en liten del av internationell fordonsforskning och komponent- och fordonstillverkning. De direkta effekterna på klimatet är små eftersom svensk trafiksektor står för några promille av trafiksektorn globalt. Indirekta effekter genom att Sverige skulle få med sig andra länder att göra motsvarande åtgärder är osäkra. Konjunkturinstitutets analys visar att det blir svårt och dyrt att nå målet samt att det krävs mycket stora höjningar av koldioxidskatten och en omfattande teknikutveckling som sker parallellt."

"Åtgärder som binder kol i skog och mark kan vara viktiga komplement till åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i sektorn utanför EU ETS. I dagsläget inkluderas inte sådana åtgärder i EU:s klimatpolitik även om de kan användas för att uppnå åtaganden enligt Kyotoprotokollet. För att nå ambitiösa klimatmål kostnadseffektivt är det viktigt att Sverige verkar för att upptag och utsläpp av växthusgaser från skog och mark blir en naturlig del av EU:s klimatpolitik."

Läs hela artikeln "Orimligt höga krav på fossiloberoende fordonsflotta" publicerad 12 mars 2014.

Kommande

Visa full kalender