Vi har tidigare rapporterat om Kontrollstation 2015 och vad CERE:s Thomas Broberg anser om förslaget att justera upp kvotpliktskurvan (”2-8 öre per kWh dyrare för konsumenterna”).

Förslaget är förenat med stora kostnader och undermåligt analyserat

CERE har nu lämnat in sin remiss i ämnet. Där avstyrker vi förslaget att justera kvotpliktskurvan med 75 TWh. Anledningen är att förslaget kan innebära en ökad kostnad för Sveriges elkunder på mellan 12,5-60 miljarder kronor mellan 2016 och 2035. Det är samhällsekonomiskt oförsvarbart att subventionera elproduktion för export till marknadspris om man inte kan visa på andra värden för samhället. Vi tillstyrker däremot att man justera kvotpliktskurvan för felaktiga prognoser över den kvotpliktiga elanvändningen och tillhandahåller information så att justeringar kan prisas in på marknaden. 

Torv är fossilt bränsle

Vi avstyrker även förslaget att torv fortsättningsvis ska vara berättigat elcertifikat. Torv binder koldioxid och anses internationellt vara ett fossilt bränsle. Sverige har mycket torv och bör rätta in sig i de internationella leden. 

Överväg att införa en begränsningsregel

I Norge finns en begränsningsregel som innebär att kraftanläggningar måste tas i bruk senast 2020 för att vara berättigade till elcertifikat. Detta är något som Sverige skyndsamt borde överväga att införa. Om inte kommer elproducenter få elcertifikat utan att bidra till måluppfyllelsen 2020 samtidigt somefterfrågan på elcertifikat fasas ut efter 2020. En begränsningsregel ger ökade incitament för tidiga investeringar. Marknadspriset går sannolikt mot noll i ett system som inte har någon begränsningsregel och där efterfrågan går mot noll.

Läs hela CERE:s remiss på regeringens hemsida

Kommande