Konjunkturinstitutets forskningschef och vetenskapliga råd ger 10 förutsättningar för en ambitiös och kostnadseffektiv klimatpolitik i SvD opinion den 23 oktober 2014.

Analyserna har skett på uppdrag av regeringen, där man önskade veta hur politiken kunde utformas på ett kostnadseffektivt sätt.

”Våra analyser visar på 10 förutsättningar som gör det möjligt med en ambitiös klimatpolitik utan att kostnaderna blir onödigt höga:”

För att läsa punkterna och deras motiveringar, gå till SvD artikeln: ”10 förutsättningar för en klimatsmart politik

1. Ta fram klimatmål för perioden 2030–2050.

2. Låt enbart klimatmålet driva omställningen till ett kolsnålt samhälle och ta bort målen för förnybar energi och energieffektivisering.

3. Undvik sektorsvisa klimatmål.

4. Fortsätt prissätta utsläppen antingen med en koldioxidskatt eller genom EU:s utsläppshandelssystem.

5. Låt styrmedlen styra mot ett mål. EU:s utsläppshandelssystem ska inte bara minska utsläppen utan också ge incitament för investeringarna i ny teknik.

6. Tillåt flexibilitet mellan sektorer i EU:s utsläppshandelssystem och sektorer utanför. 7. Var restriktiv med andra styrmedel.

8. Verka för att åtgärder för att binda kol i skog och mark får inkluderas i det svenska klimatmålet.

9. Motivera klimatpolitiken utifrån angelägenheten i klimatfrågan.

10. Utvärdera klimatpolitikens intäkter och kostnader.

Artikeln är undertecknad:

Eva Samakovlis, forskningschef Konjunkturinstitutet

Runar Brännlund, professor i nationalekonomi Umeå universitet, ordförande i Konjunkturinstitutets vetenskapliga råd

Thomas Aronsson, professor i nationalekonomi Umeå universitet, ledamot i Konjunkturinstitutets vetenskapliga råd

Ing-Marie Gren, professor i Nationalekonomi SLU Uppsala, ledamot i Konjunkturinstitutets vetenskapliga råd

Caroline Leck, professor i kemisk meteorologi Stockholms universitet, ledamot i Konjunkturinstitutets vetenskapliga råd

Patrik Söderholm, professor i nationalekonomi, Luleå tekniska universitet, ledamot i Konjunkturinstitutets vetenskapliga råd

Kommande