"Stubbar och annan död ved utgör livsmiljö för en mängd olika organismer i skogsekosystem. Stubbarna på hyggena är också efterfrågade som biobränsle. En skogsekonomisk studie vid SLU visar att de nationella miljömålen "Levande skogar" och "Begränsad klimatpåverkan" krockar när stubbar bryts i stor skala."

Läs mer på SLU:s hemsida "Miljömål krockar vid stubbrytning" 7 januari 2015.

Artikeln: Erik Geijer, Jon Andersson, Göran Bostedt, Runar Brännlund, Joakim Hjältén:
Safeguarding species richness vs. increasing the use of renewable energy—The effect of stump harvesting on two environmental goals, Journal of Forest Economics, Volume 20, Issue 2, 2014, Pages 111–125

Kommande