Den slutsatsen drar Bengt Kriström i en SNS analysrapport som presenterades 20 april 2016.

Se presentationen av rapporten och efterföljande presentation nedan: 


Syftet med rapporten var att se närmare på vad som bestämmer elpriset och bena ut begreppet konkurrenskraft.

SNS om rapporten: ”I rapporten Elpriser och konkurrenskraft ger Bengt Kriström, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet, en bild av de utmaningar som Sveriges elproducenter och den elintensiva industrin står inför när energisystemet ska ställas om till förnybara källor. Sverige är ett av de länder som använder och genererar mest el per capita och därför är elprisets utveckling av stor betydelse för hela Sveriges ekonomi.

I rapporten pekar Bengt Kriström på tre viktiga förändringar för svensk ekonomi och elmarknaden:
  • Den ökade integrationen av Europas elmarknader gör att vi blir mer beroende av prisutvecklingen i Europa. Vi kommer att påverkas mer av priserna på fossila bränslen som är en viktigare energikälla i Europa. Marknaderna för kol och olja ser inte ut att vända på kort sikt, vilket pekar mot lägre importpriser på el för Sverige.
  • Lägre importpris på el påverkar Sveriges konkurrenskraft. Fallande elpriser stärker konkurrenskraften i den elintensiva industrin medan elsektorns konkurrenskraft försvagas. Det sker en strukturomvandling i hela ekonomin när elpriset förändras.
  • Subventionerna av förnybar energi gör vårt elsystem känsligare och leder till att kärnkraft och vattenkraft får svårare att konkurrera. Idag belastas vattenkraft och kärnkraft med 9 respektive 8 öre netto per kWh medan solkraft subventioneras med 100 öre per kWh och vindkraft med 16–49 öre per kWh. När planerbar produktion får svårare att konkurrera försämras balansen i energisystemet med risk för överproduktion under sommarmånaderna och ökat importbehov i andra perioder.”
Läs rapporten ”Elpriser och konkurrenskraft” SNS analys nr 35, April 2016.