Anslag: 5 674 000 sek
Löptid: Januari 2015 - juni 2018
Finansiär: Energimyndigheten
Projektledare och kontakt: Andrius Kazukauskas 

Flera studier menar att hushåll inte vidtar energieffektiviseringsåtgärder trots att de är lönsamma. I en tidigare rapport till Energimyndigheten (Dnr 2013-0013213) har vi redogjort för varför det behövs en aktiv politik för att effektivisera energianvändningen. Huvudsyftet med det här projektet är att omsätta den teoretiska diskussionen till empiri och praktisk tillämpbarhet. Fokus är på ineffektiviteter som följer av ”bristande uppmärksamhet” och ”delade incitament”, vilka är vida omskrivna, men där få studier bidragit med empiriska bevis. Vi vill bidra med tre empiriska studier. (1) Ett fältexperiment i samarbete med AB Bostaden om hur sociala normer påverkar el- och vattenanvändningen bland svenska hushåll. (2) En studie av ”bristande uppmärksamhet” där vi analyserar enkätdata på attityder, kunskap och påstådda beteenden relaterade till energianvändning. (3) En studie av energideklarationer för flerbostadshus där vi analyserar betydelsen av olika ägarförhållanden.

Kommande

Visa full kalender