Finansiär: EFORIS, Energiforsk
Beviljat bidrag: 1 071 500 kr
Projektperiod: 2017-2018
Projektledare: Runar Brännlund
Forskare: Thomas Broberg, Runar Brännlund, Tommy Lundgren, Lars Persson

Det finns idag en livlig diskussion kring frågan om vi skall ha ett explicit leveranssäkerhetsmål för el. Kort kan man säga att diskussionen är aktuell av (åtminstone) två skäl. Det första är att omregleringen av elmarknaden 1996 innebar de facto att ett explicit leveranssäkerhetsmål försvann. Det andra är den oro som tycks finnas för att leveranssäkerheten kommer att försämras på grund av den förändring vi ser i produktionsmixen mot alltmer intermittent kraftproduktion. Frågan om ett eventuellt leveranssäkerhetsmål, och på vilken nivå, kan dock inte separeras från kostnaden och värdet av att uppnå ett givet mål. Syftet med detta projekt är att studera värdet, eller kostnaden, för effektreduceringar eller strömavbrott, för näringsliv och offentlig sektor. Att uppskatta värdet av elektricitet, eller kostnaden av bortfall av el, för företag, inklusive jordbruk och offentlig sektor kräver, innebär ett annorlunda angreppssätt än när hushållssektorn studeras. Målen med projektet kan sammanfattas i följande punkter:
  • Uppskatta kostnader för effektbegränsningar och strömavbrott för näringsliv och offentlig sektor.
  • Analysera faktorer som påverkar skillnader i kostnader mellan olika industribranscher.
  • Utifrån uppskattade kostnader genomföra scenarioanalyser av olika effektbegränsningar/strömavbrott med olika duration och vid olika tidpunkter.
  • Få en djupare förståelse för drivkrafterna bakom förändringar av kostnaderna av strömavbrott över tid.
  • Bidra till metodutveckling för att uppskatta kostnader för strömavbrott.

Kommande

Visa full kalender