Reglering av framtidens elnät: prosumenter och osäker efterfrågan

Anslag: 1,9 miljoner sek
Finansiär: Energimyndigheten
Projektledare: Mattias Vesterberg

“Det övergripande projektmålet är att bidra med nödvändig kunskap kring hur den pågående förändringen av elmarknaden i Sverige (i likhet med många andra länder) påverkar eldistributionsnätens drift. Projektet bidrar med kunskap och rekommendationer kring hur reglering av eldistribution bör designas för att skapa incitament för effektiv prissättning och korrigering samt att möjliggöra för den ökande andelen av hushållsgenererad el på ett effektivt sätt. Insikter och resultat från projektet är relevanta för pågående policyarbete med fokus på eldistribution. Från ett akademiskt perspektiv bidrar projektets resultat till forskningsfronten rörande reglering av eldistribution genom ny kunskap kring den viktiga aspekten kring osäkerheter rörande användarbehov och hur detta är kopplat till den pågående förändringen av elmarknader.”

Grön omställning och effekter på industrins sysselsättning

Anslag: 3,5 miljoner sek
Finansiär: Forte
Projektledare: Tommy Lundgren
Löptid: 2021-2023

I projektet analyserar vi effekterna av den gröna omställningen på industriella arbetsmarknader samt olika regioner, och om effekterna förväntas skilja sig mellan till exempel stad och land. Med hjälp av avancerade ekonometriska metoder och unika data på företagsnivå kommer vi granska flera policyrelevanta frågor: i) Hur påverkas efterfrågan på arbetskraft av miljöpolitiken? ii) Hur påverkas efterfrågan på arbetskraft av företagens utsläppsreducerande insatser? iii) Hur påverkar teknisk förändring, ökad effektivisering, utsläppsförändringar och förändringar i output- och input mix efterfrågan på arbetskraft?
Läs mer i nyheten Grön omställning och effekter på industrins sysselsättning

FutureArcticLives

Anslag: 6 miljoner Euro 
Finansiär: EU Biodiversa program
Löptid: 2020-2023
Forskare i projektet: Göran Bostedt

The Principal Investigator for the program, FutureArcticLives, is Associate Professor Martin Reinhart Nielsen at the University of Copenhagen. Göran leads one of the five work-packages and his team includes Anne Borge Johannesen, NTNU, Trondheim, and Erlend Sandorf, NMBU, Oslo. The research program concerns how the climate change affects the Inuit and Sami communities and its policy implications.

Drylands Transform

Anslag: €2 miljoner
Finansiär: Formas
Löptid: oktober 2020 - september 2024
Forskare i projektet: Göran Bostedt

"De globala hållbarhetsmålen nr 2 (Ingen hunger), nr 15 (Ekosystem och biologisk mångfald) och nr 16 (Fredliga och inkluderande samhällen) som står i fokus i projektet hotas i många torrområden, men det finns möjligheter att vända denna utveckling. Vi kommer att använda innovativa metoder med fältstudier i torrområden i Kenya och Uganda. Fokus är bättre försörjningsmöjligheter och livsvillkor genom förbättrad markanvändning, odling av inhemska växter och buskar till foder, utveckling av värdekedjor, kunskap om nutrition, etcetera", säger Professor Ingrid Öborn (SLU) som leder det internationella teamet. Läs mer på SLU nyheten "SLU får medel för innovativ forskning för att nå globala målen i Östafrika".

Efficiency, potential, and sustainability of bioenergy production in Swedish forests

Anslag: 1,5 mkr
Finansiär: Bio4energy
Löptid: 2017-07-01 till 2019-06-30
Forskare i projektet: Tommy Lundgren och Zhou Wenchao

Considering the far-reaching changes in the national and European energy system, e.g. the ensuing phase out of Swedish nuclear power, it is imperative to look at alternatives when considering new forms of energy sources. Forest fuels have received particular attention in Sweden. It is estimated that the shortage of biomass for energy from European forests is over 300 million m3 in 2030. This research aims to study the forest as a source of sustainable alternative renewable energy. Specifically, the project aims to answer the following questions: (1) To what degree is forest fuel produced inefficiently from a production theoretic perspective? (2) Does the production efficiency change over time, and if so, what are its determinants? (3) What is the potential of increased production of forest fuel by eliminating inefficiencies, while still maintaining sustainability in production? (4) What policies could eliminate the inefficiencies? (5) What are the potential market and climate effects of eliminating inefficiencies?

Results from the project will provide important information to the debate on alternative renewable energy sources, and can serve as a basis for energy policy decisions beyond the Europe 2020 strategy. Although the results are specific for Sweden, implications are useful in an EU context.

Escaping the pastoralist paradox in the face of climate change: A comparative analysis of different tenure systems and their implications for climate vulnerability in semi-arid Sub-Saharan African

Anslag: 2 700 000 sek
Finansiär: Vetenskapsrådet
Projektledare: Göran Bostedt

Pastoralists across East Africa are challenged by loss of land, political conflicts, population increase, economic inequality, and climate change. A transition from pastoralism to agro-pastoralism has been observed in semiarid areas in response to these challenges. The hypothesis for this project is that the resilience of this transition rests on the capacity to provide secure, but still flexible, access to land, the so-called paradox of pastoralist land tenure.

The purpose of this project is to conduct a comparative study of land tenure and capacity for climate adaption in four semi-arid, pastoralist regions in Kenya. The aim is to provide new insights on how pastoralist land tenure can be designed to enable effective adaptation strategies. The four Kenyan case study counties are all dominated by semi-arid land. We identify and categorize land tenure systems and associated practices within these four areas, and map the way land tenure is practiced in these counties through samples of communities in each county. This will enable an evaluation of the marginal valuation of changes in attributes central to household welfare and collective action. The project will use a combination of ecological methods to measure rangeland productivity, combined with interview data on household livestock and milk production, animal breeds and health. We will then synthesize these results to identify pathways towards resilient pastoralist land tenure systems and propose alternative tenure designs.

Wallander scholarship

Anslag: 1 610 000 sek
Finansiär: Wallenberg Scholarship
Löptid: 2018-2020
Mottagare: Mattias Vesterberg

Pengarna ger möjlighet till fortsatt forskning, samt att spendera viss del av denna tid vid annat universitet. Anslaget ska förhoppningsvis hjälpa Mattias att meritera sig till en docentur. 

The right question: New ways to elicit quantitative information in surveys

Anslag: 4 500 000 sek
Finansiär: Marianne and Marcus Wallenberg Foundation
Löptid: 2018-2019
Projektledare: Bengt Kriström

The objective of the project is to develop and empirically test relevant theory supporting the use of self-selected
intervals, in a joint effort between economics, psychophysics and statistics. The hypotheses are that the intervals reduce a number of well-known biases, provide a useful picture of
response uncertainty and increase response rates. Lab experiments (GEL and classroom) and field surveys (national and international) will be the methods of the project. Expected outcomes are a better understanding of the merits of using intervals in survey research. Development of underlying theory. Tools for practical use (user-friendly software). A strengthening of co-operation between economics, psychophysics and statistics.

International network
This application is supported by extensive international collaboration. A brief description of how each participant fit into the proposed project is given in the table below:

French National Institute for Agricultural Research
Nancy
Dr. Geraldine Bocqueho

HES, Geneve
School of Business Administration
Professor Andrea Baranzini

Oulu University
Dept. of Economics
Professor Rauli Svento

Universitat Autonoma de Barcelona
Dept. of Applied Economics
Professor Pere Riera

University of California, Berkeley
DARE
Professor Peter Berck

University of California, Santa Barbara
Dept. of Statistics & Applied Probability
Professor S. Rao Jammalamadaka

University de Las Palmas, Gran Canaria
TIDES
Professor Carmelo Leon

University of Manchester
School of Scoial Sciences
Dr. Prasenjit Banerjee

University of North Carolina
CEnREp
Professor Laura Taylor

University of Wyoming
Dept. of Economics & Finance
Professor Jason F. Shogren

POLYFORES

Decision-making Support for Forest Ecosystem Services in Europe - Value Assessment, Synergy Effects and Trade-offs

Anslag: € 1,68 M
Finansiär: Sum Forest ERA NET
Löptid: 2016-12-01 – 2020-12-31
Projektledare: Camilla Widmark

Forests offer a multitude of ecosystem services; thus, the benefits people obtain from ecosystems. Accordingly, forest ecosystem services, are those benefits that people obtain from forest ecosystems, such as timber, food, alternative energy materials, climate mitigation, water quality, biodiversity, recreation, and cultural benefits. This research project – POLYFORES – focus on the synergies of using forest residuals for example for bioenergy and climate mitigation, but also the trade-offs between different uses of the forest, for example timber production and recreation. Recognizing the multiple dimensions of ES values is key for capturing the diversity of societal demands focused on forest ecosystem services. In recent years, multiple authors have raised claims towards integrating the non-economic values into ecosystem services valuation and indeed the studies combining different value dimensions into a coherent framework are starting to emerge. POLYFORES has been designed based on the observation of a trend towards intensification of forest use in many European countries: On the one side, this trend is fueled by an increasing demand for forest products and services, driven by global population and income growth and an increasing per capita consumption of forest products politically promoted by a shift towards bio-economy. On the other side, an increasing area of forests is protected for biodiversity and recreational values or not managed at all due to the lacking interest of forest owners. This de facto decreases the share of actively managed forest lands. Consequently, meeting growing demand for forest biomass on the remaining area is inevitable leading to important decisions involving synergies and trade-offs among forest ecosystem services.

POLYFORES aims at first to map ecological impacts between different forest ecosystem services at both temporal and spatial scales. Second, the aim is to provide a holistic approach to value assessment to consider different valuation taking into account multiple-levels of decisions-making. Third, and last, the aim of POLYFORES is to support decision-making processes of forest ecosystem services at different levels (like Pan-European, EU, national and sub-national). The project is organized into six work packages that in different combinations of ecologic, economic and political science models studies forest ecosystem services, hence combining natural and social sciences disciplines. The project is also focus on contributing to the policy science and practice interface.

The work-packages are, in summary:
 • WP 1 - Scientific and administration of the project, including scientific coordination of the other five work-packages.
 • WP 2 - Assessment of ecological impacts including developing simulations models to assess conflicts and synergies of forest ecosystem services as well as provide ecological decision-making support.
 • WP 3 - Assessment of economic and non-economic values of forest ecosystem services, considering trade-offs and synergies between them.
 • WP 4 - Policy assessment with the aim of analyzing how policies address forest ecosystem services and how synergies and trade-offs are identified.
 • WP 5 – Investigating how policy objectives and regulatory frameworks operates in practice, linking policy science and landscape ecology.
 • WP 6 – Facilitate coherent and integrated decision-making towards sustainable and multifunctional forest management.

Project consortium includes 8 partners, from 7 countries: Austria, Belarus, Germany, Norway, Russia, Spain, and Sweden. The Swedish University of Agricultural Sciences and EFINORD is the lead partner and is responsible for coordination and management of the project.

Baltic ForBio: Accelerating production of forest bioenergy in the Baltic Sea Region

Anslag: € 2,5 miljoner
Löptid: 2017-2020
Finansiär: Interreg Baltic Sea Region
Projektledare: Peichen Gong

The project aims to increase production of renewable energy in the Baltic Sea Region by improving the capacity of public authorities, forest and energy agencies, organizations of forest owners and entrepreneurs, and forest advisory organisations for promoting the harvest and use of logging residues and small trees cut in early thinning. Based on available technologies and research results, the project will develop cost-effective and sustainable harvest methods, decision support tools, guidelines and training programs for harvest of logging residues and small trees. The project will also produce, in close cooperation with key stakeholders, a GIS platform and database for producing spatially explicit estimates of forest biomass potentials, and innovative business models for developing small-scale bioenergy plants in rural area in the Baltic Sea Region.

The project consortium consists of 13 partner organizations from 6 countries. The Swedish University of Agricultural Sciences is the lead partner, and is responsible for coordination and management of the project.

Värdet av effektreduceringar och strömavbrott i svenskt näringsliv och offentlig sektor

Finansiär: EFORIS, Energiforsk
Beviljat bidrag: 1 071 500 kr
Projektperiod: 2017-2018
Projektledare: Runar Brännlund
Forskare: Thomas Broberg, Runar Brännlund, Tommy Lundgren, Lars Persson

Det finns idag en livlig diskussion kring frågan om vi skall ha ett explicit leveranssäkerhetsmål för el. Kort kan man säga att diskussionen är aktuell av (åtminstone) två skäl. Det första är att omregleringen av elmarknaden 1996 innebar de facto att ett explicit leveranssäkerhetsmål försvann. Det andra är den oro som tycks finnas för att leveranssäkerheten kommer att försämras på grund av den förändring vi ser i produktionsmixen mot alltmer intermittent kraftproduktion. Frågan om ett eventuellt leveranssäkerhetsmål, och på vilken nivå, kan dock inte separeras från kostnaden och värdet av att uppnå ett givet mål. Syftet med detta projekt är att studera värdet, eller kostnaden, för effektreduceringar eller strömavbrott, för näringsliv och offentlig sektor. Att uppskatta värdet av elektricitet, eller kostnaden av bortfall av el, för företag, inklusive jordbruk och offentlig sektor kräver, innebär ett annorlunda angreppssätt än när hushållssektorn studeras. Målen med projektet kan sammanfattas i följande punkter:
 • Uppskatta kostnader för effektbegränsningar och strömavbrott för näringsliv och offentlig sektor.
 • Analysera faktorer som påverkar skillnader i kostnader mellan olika industribranscher.
 • Utifrån uppskattade kostnader genomföra scenarioanalyser av olika effektbegränsningar/strömavbrott med olika duration och vid olika tidpunkter.
 • Få en djupare förståelse för drivkrafterna bakom förändringar av kostnaderna av strömavbrott över tid.
 • Bidra till metodutveckling för att uppskatta kostnader för strömavbrott.

Effektivare energianvändning: Hur berikar vi den energipolitiska verktygslådan?

Anslag: 5 674 000 sek
Löptid: Januari 2015 - juni 2018
Finansiär: Energimyndigheten
Projektledare och kontakt: Andrius Kazukauskas 

Flera studier menar att hushåll inte vidtar energieffektiviseringsåtgärder trots att de är lönsamma. I en tidigare rapport till Energimyndigheten (Dnr 2013-0013213) har vi redogjort för varför det behövs en aktiv politik för att effektivisera energianvändningen. Huvudsyftet med det här projektet är att omsätta den teoretiska diskussionen till empiri och praktisk tillämpbarhet. Fokus är på ineffektiviteter som följer av ”bristande uppmärksamhet” och ”delade incitament”, vilka är vida omskrivna, men där få studier bidragit med empiriska bevis. Vi vill bidra med tre empiriska studier. (1) Ett fältexperiment i samarbete med AB Bostaden om hur sociala normer påverkar el- och vattenanvändningen bland svenska hushåll. (2) En studie av ”bristande uppmärksamhet” där vi analyserar enkätdata på attityder, kunskap och påstådda beteenden relaterade till energianvändning. (3) En studie av energideklarationer för flerbostadshus där vi analyserar betydelsen av olika ägarförhållanden.

Energibeskattning i Sverige

Anslag: 1 500 000 sek
Finansiär: Energiforsk
Projektledare och kontakt: Bengt Kriström

Projektet syftar till att studera effekter av olika typer av energibeskattning ur ett allmänjämviktsperspektiv.

Elkunden – en ny kraft på elmarknaden?

Anslag: 1 590 000 sek
Finansiär:
Energiforsk
Projektledare och kontakt: Runar Brännlund

Projektet syftar till att uppskatta förlorade mervärden till följd av olika restriktioner i hushållens elanvändning, samt hushållens kostnader för korta strömavbrott, vilket ger ett ”pris” på en riktad frånkoppling av elektricitet. Viljan bland hushåll att anpassa sin elanvändning styrs av flera faktorer – både ekonomiska och icke-ekonomiska. Ett delsyfte med projektet är därför att analysera i vilken utsträckning hushållen är villiga att anpassa sig av icke-ekonomiska skäl, exempelvis för att underlätta integrationen av förnybara resurser.

Landskapsplanering för att främja biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk

Finansiär: Naturvårdsverket
Löptid: 2016-2018
Projektledare: Gabriel Michanek, Uppsala universitet
Kontakt: Göran Bostedt

Enligt den senaste statliga utvärderingen av de svenska miljökvalitetsmålen är det inte möjligt att nå miljömålen "Levande skogar" och "Ett rikt växt- och djurliv" med idag beslutade eller planerade styrmedel. Ett skäl anges vara bristande landskapsperspektiv vid förvaltning av skog och otillräcklig miljöhänsyn i samband med avverkningar. Sverige klarar därför inte sina internationella åtaganden, såsom att skydda vissa arter och livsmiljöer enligt EU:s Art- och habitatdirektiv. Samtidigt är virkesproduktionen viktig, inte minst för att producera biomassa till omställningen av energisystemet i enlighet med bl.a. EU:s Förnyelsebarhetsdirektiv. Marknadens drivkrafter leder idag ofta till kortsiktiga, ekonomiskt fördelaktiga beslut om skogens förvaltning samtidigt som befintliga styrmedel inte förmår avstyra ohållbara mönster. Projektets syfte är att utreda ekologiska och rättsliga förutsättningar för fysisk planering av skogliga landskap, som kan leda till dels starkare skydd för biologisk mångfald i vissa områden, dels möjlighet till intensivt skogsbruk i områden där naturvärden av betydelse saknas. I en första studie används en ekologisk modell för landskapsstrategi och simulerad planering. Här utvecklas scenarier som utgör basen för en efterföljande rättslig studie om adaptiv planering (som används i t.ex. EU:s ramvattendirektiv) av skogslandskapet. I projektet behandlas även rättsliga komplikationer vid genomförandet av planeringen, såsom konsekvenser för dem som har rättigheter till skogen. En av konsekvenserna kan vara att den rättsliga planeringen skapar rätt till ersättning för markägaren. För att skapa en självförsörjande system, där kostnaderna för att bevara biologisk mångfald fördelas mer jämt mellan markägarna, kommer projektet även att ta fram och diskutera en ekonomisk reglering som innebär å ena sidan att avverkning beskattas och å andra sidan att de beskattade medlen återförs till de markägare som missgynnas av planens restriktioner. Läs mer

Guld och arsenik. Miljörisker, ansvarstagande och företagsstrategier i Boliden 1924-1945

Anslag: 1 500 000 sek
Finansiär: Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse
Löptid: 2014-2017
Projektledare och kontakt: Ann-Kristin Bergquist

Utvärdering av rekyleffekter i svenska industrins energianvändning

Anslag: 3 599 000 sek
Finansiär: Energimyndigheten
Löptid: 2015-2017
Projektledare och kontakt: Tommy Lundgren

I praktiken tar klimat- och energipolitiska beslut sällan hänsyn till den så kallade rekyleffekten. Denna effekt urholkar möjligheterna att uppnå energibesparingar via ökad energieffektivitet. Därför bör rekyleffekten beaktas när klimat- och energipolitik utformas. Vi hävdar dock att kunskapen om effekten är otillräcklig. Exempelvis finner vi inga empiriska studier på svensk industri vars syfte är att uppdaga den faktiska rekyleffekten och dess bestämningsfaktorer utifrån historiska företagsdata. Detta är det övergripande målet med projektet, och det kommer att öka förståelsen för hur klimat- och energipolitiska beslut kan bidra till att spara energi och minska utsläppen av växthusgaser – högst relevant för alla länder.

Värdet av fritidsfiske i Sverige

Huvudpartner och finansiär: Havs- och Vattenmyndigheten
Löptid: Fortlöpande
Kontakt: Göran Bostedt eller Runar Brännlund

Projektet baseras på en enkätundersökning från Havs- och Vattenmyndigheten. 


Kommande

Visa full kalender