Om Cere

Centrum för miljö- och naturresursekonomi är en centrumbildning med medlemmar främst från enheten för nationalekonomi vid Handelshögskolan, och enheten för ekonomisk historia, båda vid Umeå universitet, samt institutionen för skogsekonomi vid SLU.

Vad CERE gör

Varje år anordnar CERE ett flertal seminarier med nationella och internationella forskare inom området, samt den årliga miljö- och naturresursekonomikonferensen på Ulvön där unga forskare får en möjlighet att presentera för och diskutera med framstående forskare inom området. Centret är även engagerad i undervisningen på alla nivåer på båda universiteten. CERE strävar efter att bidra till en snabb omställning till ett hållbart samhälle både genom rigorös ekonomisk forskning som funkar som beslutsstöd och genom att öka förståelsen för hållbarhet bland studenter på båda universitetet. Läs vår vision och mission nedan (endast på engelska).

Hur CERE kom till

CERE skapades av Runar Brännlund och Bengt Kriström, två professorer i nationalekonomi i Umeå på samma campus, men olika universitet – Umeå Universitet och SLU – som båda är ledande inom området miljö- och naturresursekonomi. För Runar och Bengt tedde det sig naturligt att ett samarbete skulle gynna båda universiteten. Det var denna insikt som senare ledde till bildandet av CERE 2009.

Organisation

Vår ledning

Den dagliga verksamhet leds av en föreståndare och en biträdande föreståndare. De ansvarar för planering, ledning och samordning av verksamheten vid CERE. Verksamheten omfattar bland annat externt finansierade forskningsprojekt och samverkan inom akademin och med omgivande samhället.

Föreståndare CERE: Tommy Lundgren (professor, institutionen för skogsekonomi, SLU Umeå)

Vice föreståndare: Göran Bostedt (docent, enheten för nationalekonomi, Umeå universitet och gästprofessor, institutionen för skogsekonomi, SLU Umeå)

Vetenskapliga sekreterare: Hanna Lindström (Biträdande universitetslektor, enheten för nationalekonomi, USBE, Umeå universitet) och Adan L. Martinez-Cruz (universitetslektor, institutionen för skogsekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet)

Vår styrgrupp

Styrgruppen ansvarar för CERE:s övergripande inriktning och utveckling samt att i övrigt främja verksamheten. Styrgruppen beslutar om verksamhetsplan, mål, årsberättelse och operativ ledning. Styrgruppen består av interna representanter i form av vetenskapligt meriterade lärare vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet samt extern representant från näringsliv och samhälle.

Styrelseordförande: Sofia Lundberg (professor och rektor för Handelshögskolan, Umeå universitet)

Jon Moen (professor, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet)

Ove Nilsson (professor, Umeå Plant Science Centre samt institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU Umeå)

Staffan Norin (regionchef och stf generaldirektör Skogsstyrelsen)

Göran Ståhl (professor, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU Umeå)

Camilla Widmark (docent och prefekt vid institutionen för skogsekonomi, SLU Umeå)

Vår rådgivande kommitté för strategiska frågor

Kommittén bistår med ovärderlig kunskap, erfarenhet och råd från sina respektive branscher och expertområden. Branscher och områden som är ytterst relevanta i CERE:s forskning. De besöker oss vartannat år.

Kerstin Hallsten (chefsekonom, Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna)

Jens Lundgren (biträdande chefsekonom, Energimarknadsinspektionen)

Svante Mandell (forskningschef miljöekonomiska enheten, Konjunkturinstitutet)

Eva Samakovlis (chef för analysavdelningen, Arbetsförmedlingen)

Jan Strömbergsson (senior analytiker, Skellefteå Kraft AB)

Vision    

CERE is known nationally and internationally for its rigorous academic research that supports decision-making for a rapid progress towards a sustainable society.  Researchers at CERE combine theory and empirical tools to promote a holistic view of the husbandry of our natural resources and environment in a market economy, and enhances sustainability awareness among students of both hosting universities by integrating itself into education.  

Mission   

We firmly believe that decisions about the husbandry of our natural resources and environment must be informed by rigorous application of economic sciences in addressing sustainability challenges. In line with this belief, we develop and bring into play cutting-edge theoretical and empirical research to support the design of transformational policy and facilitate state-of-the-art education in our fields of specialization at both hosting universities. 

Årsrapporter

2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Tillgänglighet

Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi i Umeå (CERE) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur CERE uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt fem arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till mona.bonta.bergman@slu.se
  • ring 0730-347 379

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, mona.bonta.bergman@slu.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt
Bristande förenlighet med lagkraven

Problem

  • Bilder och pdf dokument producerade före 23 september 2020 är inte tillgänglighetsanpassade.
  • Våra working papers ligger på en extern server.
Oskäligt betungande anpassning

CERE åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Working papers och material producerad före lagen trädde i kraft är inte anpassad på grund av bristande resurser i denna centrumbildning.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av CEREs webbplats.

Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 januari 2023.